ประเพณีแห่เรือพนมพระ

11  ตุลาคม  2554  เวลา  19.30  น.  พิธีสมโภชเรือพนมพระ

Advertisements

12-13 ตุลาคม เรียนรู้บนศูนย์พัฒนาวิชาการ

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1

วันที่  12-13  ตุลาคม  2554  ณ  โรงแรมเสาวลักษณ์

เนื้อหาการอบรม  การจัดทำ  Blog  , มี  เว็บเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เป็นสมาชิกศูนย์สื่อออนไลน์